Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry

Suo­men näkövam­mai­syh­dis­tys­ten kat­tojärjestönä edistämme so­kei­den ja heik­konäköis­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, tuo­tam­me eri­tyis­pal­ve­lu­ja ja toi­mim­me Suo­mes­sa asian­tun­ti­ja­na näkövam­mai­suu­teen ja näke­mi­seen liit­ty­vissä asiois­sa.

Ajan­koh­tais­ta

AvirisAnnanpuraOpaskoirakoulu