Vuoden 2014 palveluoppaan kansi.

Pal­ve­lut nä­kö­vam­mai­sil­le

Mie­ti­tyttääkö työelämässä tai opis­ke­luis­sa pärjäämi­nen? Mil­lai­sil­la apuväli­neillä ja pie­nillä muu­tok­sil­la oman ko­din voi tehdä viih­tyisäksi? Näkövam­mais­ten liit­to tar­joaa neu­vo­ja elämän eri osa-alueil­le.

Pääosa ai­neis­tos­ta poh­jau­tuu Näkövam­mai­sen pal­ve­luop­paa­seen, jo­ka päivi­tetään vuo­sit­tain. Kun­kin lu­vun koh­dal­la on link­ki pal­ve­luop­paan asian­mu­kai­seen lu­kuun, jos­sa sa­mat asiat ker­ro­taan pe­rin­poh­jai­ses­ti.

Näkövam­mai­sen pal­ve­luo­pas


Muual­la
www-si­vuil­lam­me