Oi­keuk­sien­val­von­ta tie­dot­taa: Hoi­to­tah­to

Hoitotahdolla kerrotaan omaa hoitoa ja hoivaa koskeva tahto ja toiveet siltä varalta, ettei itse pystytä osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahdossa ilmaistaan erityistoiveita hoidon suhteen tai siinä voidaan kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä. Toiveet voivat koskea muitakin hoitoon liittyviä asioita kuin vain lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia kysymyksiä. Hoitotahdossa voidaan myös valtuuttaa toinen henkilö tekemään tarvittavat hoitopäätökset hoitotahdon laatijan puolesta. Hoitotahto perustuu potilaslakiin.

Miksi hoitotahtoa tarvitaan

Hoitotahdolla voi varmistaa, että toiveet omasta hoidosta otetaan huomioon silloin, kun et itse pysty niitä ilmaisemaan. Hoitotahto vähentää omaisten epätietoisuutta ja ahdistusta hoitoratkaisuissa ja helpottaa lääkäreiden työtä.

Hoitojen kehittyessä elämää voidaan pidentää keinotekoisesti monissa tilanteissa. Kun potilaan terveydellinen tila on kriittinen, mutta sen voidaan odottaa paranevan hoidon avulla joko ennalleen tai ainakin kohtuulliselle tasolle, tehohoito on perusteltua. Hoitoratkaisujen teko on paljon vaikeampaa esimerkiksi silloin, kun  muistisairas hiipuu pois, kun pitkälle levinnyt syöpä on saanut yliotteen tai kun hermoja rappeuttava sairaus vaatii yhä enemmän hoitolaitteita ja laitoshoitoa. Hoitotahto kertoo näissä tilanteissa potilaan omat toiveet hoidostaan häntä hoitaville henkilöille. Näin terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat ottaa huomioon potilaansa toiveet hoitopäätöksissään ja hoidon linjauksissa.

Miten hoitotahto tehdään

Hoitotahto on paras tehdä kirjallisesti, jolloin siinä on omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Hoitotahto on voimassa ilman todistajiakin, mutta kahden, perheeseen tai lähisukuun kuulumattoman todistajan käyttämistä suositellaan. Muuten hoitotahto on vapaamuotoinen toisin kuin esim. edunvalvontavaltuutus jossa on hyvin tiukat muotovaatimukset. Kirjallinen hoitotahto voidaan tallentaa sairauskertomuksen liitteeksi tai se kulkee potilaan mukana. Jälkimmäisessä tapauksessa sairauskertomuksessa tulee olla merkintä hoitotahdon olemassaolosta. Hoitotahdon voi ilmaista myös suullisesti. Tällöin se on syytä kirjata sairauskertomukseen ja mikäli mahdollista pyytää siihen allekirjoitus tai muulla tavalla todentaa sen oikeellisuus. Hoitotahdosta on hyvä pitää yksi kopio itsellään, yksi uskotulla henkilöllä ja yksi hoitavalla lääkärillä terveyskeskuksessa tai sairaalassa omien papereiden joukossa. Sähköisessä Kanta-palvelussa (kanta.fi) voi itse ylläpitää hoitotahtonsa ajanmukaisuutta. Lisäksi terveydenhuollossa annetuista ja säilytetyistä hoitotahdoista menee tieto Kanta-järjestelmään.

Hoitotahdon sisältö

Hoitotahdon sisällön saa vapaasti valita. Parhaimmillaan se on omalla tyylillään laadittu kertomus hoitoon liittyvistä toiveista. Lyhimmillään hoitotahto on valmiiseen, allekirjoitettuun hoitotahtolomakkeeseen tehty merkintä, joka ilmaisee toiveen olla pidentämättä elämää tilanteessa, jossa toivoa paranemisesta ei ole. Kovin suppeasti ilmaistu hoitotahto voi aiheuttaa hankalia lisäkysymyksiä: jos henkilö esimerkiksi kieltää suonensisäisen ravitsemisen ja nestehoidon elämän loppuvaiheessa, voidaanko silti ruokkia keinotekoisesti nenämahaletkun kautta tai voidaanko keuhkokuumeeseen aloittaa suonensisäinen antibioottihoito. Lisäksi voi kertoa sosiaali- ja terveydenhuoltoaan koskevia toiveita sekä tiedon siitä, kenelle saa luovuttaa hoitoaan koskevia tietoja ja kuka saa tehdä päätöksiä hoidosta hoitotahdon tekijän puolesta. Hoitotahtoihin on kirjattu myös toiveita hautajaisjärjestelyistä omaisia helpottamaan.

Hoitotahdossa ei voi edellyttää lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia toimenpiteitä, jotka eivät kuulu sairauden yleisesti hyväksyttyyn hoitoon. Jos on epävarmuutta, millaisia asioita hoitotahtoon voi kirjata, voi aina kysyä neuvoa lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta

Milloin hoitotahto on voimassa

Hoitotahto on periaatteessa voimassa pysyvästi. Tiede kehittyy ja hoidot ja ennusteet muuttuvat, joten olisi suositeltavaa päivittää hoitotahto aika-ajoin muutaman vuoden välein. Oman hoitotahdon voi peruuttaa tai muuttaa sitä milloin tahansa, tämä on tärkeää kirjata yhtä huolella kuin aiempi hoitotahto.

Hoitotahdon sitovuus

Kieltäytyminen aktiivisesta hoidosta on lääkäriä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä sitova sekä omaisia ohjaava, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että potilaan tahto olisi hoitotahdon laatimisen jälkeen muuttunut.
Lähteinä käytetty mm. Muistiliiton ja THL:n verkkosivuja