Pistenäyttö.

Saa­vu­tet­ta­vuus ja es­teet­tö­myys

Käytämme usein saa­vu­tet­ta­vuus ja es­teettömyys -ter­mejä tar­koit­ta­maan sa­mo­ja asioi­ta. EU:n saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin tul­tua voi­maan on kui­ten­kin Suo­mes­sa va­kiin­tu­nut käytäntö, jon­ka mu­kaan pu­hum­me saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta kun tar­koi­tam­me verk­ko­pal­ve­lui­ta, so­vel­luk­sia ja jul­kai­su­ja. Ra­ken­ne­tun ympäristön ele­ment­tei­hin, opas­tei­siin ja kylt­tei­hin sekä lait­tei­den fyy­si­siin omi­nai­suuk­siin vii­ta­tes­sa pu­hum­me es­teettömyy­destä.

Mo­lem­piin ter­mei­hin liit­tyy lähei­ses­ti myös help­pokäyttöisyy­den käsi­te.

Saa­vu­tet­ta­vat ja es­teettömät rat­kai­sut aut­ta­vat eri ta­voin toi­min­ta­ra­joit­tei­sia hen­kilöitä. Toi­min­ta­ra­joi­te ei tar­koi­ta vain eri vam­mais­ryh­mien hen­kilöiden vai­keuk­sia käyttää lait­tei­ta, pal­ve­lui­ta tai so­vel­luk­sia. Ra­joi­te voi ol­la myös väliai­kai­nen. Useim­mat meistä ovat ai­na­kin jos­sa­kin vai­hees­sa elämäänsä jol­lain ta­voin toi­min­ta­ra­joit­tei­sia.
 
Suo­mi on ra­ti­fioi­des­saan vam­mais­ten hen­kilöiden oi­keuk­sia kos­ke­van YK:n yleis­so­pi­muk­sen si­tou­tu­nut mm. pa­ran­ta­maan pal­ve­lu­jen es­teettömyyttä sekä edistämään in­ter­ne­tin saa­vu­tet­ta­vuut­ta vam­mai­sil­le hen­kilöil­le.

YK:n yleis­so­pi­muk­ses­sa myös määrätään, että tuot­teet, ympäristöt, oh­jel­mat ja pal­ve­lut oli­si suun­ni­tel­ta­va sel­lai­sik­si, että kaik­ki ih­mi­set voi­vat käyttää niitä mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti il­man mu­kau­tuk­sia tai eri­kois­suun­nit­te­lua. Tällai­nen kai­kil­le so­pi­va suun­nit­te­lu ei kui­ten­kaan saa sul­kea pois tiet­ty­jen vam­mais­ten hen­kilöiden ryh­mien mah­dol­li­ses­ti tar­vit­se­mia apuväli­neitä.

Tästä osios­ta löydät lisätie­to­ja:

Jos kai­paat asian­tun­ti­ja-apua liit­tyen tämän osion asioi­hin, niin löydät yh­teys­tie­dot Asian­tun­ti­ja-apua -si­vul­ta.

Ajan­koh­tais­ta