15.11.2019
Tie­to­suo­ja­se­los­teet

Tälle sivulle on koottu tietoa Näkövammaisten liitto ry:n keräämistä henkilötiedoista ja rekisteröityjen oikeuksista.

Tärkeitä termejä

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollisia henkilöitä (ihmisiä) koskevia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskevaksi (esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kuva, IP-osoite, auton rekisteritunnus jne.).

Rekisteri taas on mikä tahansa jäsennelty henkilötietoja sisältävä tietojoukko (manuaaliset rekisterit paperimuodossa tai sähköiset rekisterit) josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein.

Rekisterinpitäjä on yhteisö/henkilö jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä rekisterin käytöstä.

Käsittelijä on rekisterinpitäjän lukuun toimeksiannosta työskentelevä taho, jonka tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.

Käsittely on toimintoja, joita kohdistetaan tietojoukkoihin joko automaattista tietojen käsittelyä käyttäen tai manuaalisesti (kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen ym.).

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely Näkövammaisten liitto ry:ssä

Yksityiskohtaista tietoa kunkin rekisterin osalta löydät alla olevista linkeistä eri tietosuojaselosteisiin.

Näkövammaisten liitto ry noudattaa toiminnassaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR, General Data Protection Regulation) sekä sitä täydentävää tietosuojalakia. Tietosuojasääntelyn tarkoitus on vahvistaa yksilöiden tietosuojaa ja antaa yksilöille oikeus tietää, mitä tietoja heistä tallennetaan erilaisiin tietokantoihin. Tietosuoja-asetusta on sovellettu 25.5.2018 alkaen.

Näkövammaisten liitto käsittelee ja säilyttää kaikissa toiminnoissaan keräämiään henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisina. Tietojen luottamuksellisuus on turvattu muun muassa asianmukaisin teknisin ratkaisuin sekä hallinnollisin toimenpitein niin, että tiedot ja tietojärjestelmät pidetään vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niiden käsittelyn tarkoituksen mukaisesti ja siinä laajuudessa kuin kukin tehtävä sitä edellyttää.  Liiton työntekijät käsitelevät vain oman tehtävän hoitoon liittyviä henkilötietoja.

Näkövammaisten liitto ry käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja seuraavissa toiminnoissaan/palveluissaan:
 • apuvälinemyymälä Aviris (myymälä sekä verkkokauppa ja apuvälinelainaamo)
 • Annansilmät lahjoittajarekisteri (vapaaehtoisten lahjoitusten kerääminen näkövammaistyöhön)
 • Iiris-kuntoutus (potilasrekisteri)
 • Iiris-keskuksen majoitustoiminta
 • jäsenyhdistysten keskitetty jäsen- ja lehtitilausrekisteri
 • näkövammaiskortit ja erikoishinnoiteltu numeropalvelu
 • Näkövammaisten liitto ry:n opaskoirakoulu (opaskoira- ja hoitoperhetoiminta)
 • oikeuksienvalvonnan ja työelämäpalvelujen neuvonta- ja asiakastyö
 • tiedonsaantipalveluiden sähköiset palvelut, neuvontapalvelut ja Daisy-soittimien lainaus
 • lukupalvelu
 • Näkövammaisten liitto ry:n verkkosivusto, verkkolomakkeet ja uutiskirjeet

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja tai käyttää niitä suoramarkkinoinnissa sekä oikeus pyytää tietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyyntö tietojen tarkistamiseen, käsittelyn kieltämiseen tai tietojen poistamiseen on mahdollista rekisteristä riippuen tehdä kirjallisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.  Rekisterinpitäjä käsittelee pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen eri rekistereiden osalta löydät kustakin tietosuojaselosteesta. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on myös oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen (puhelinvaihde 029 566 6700, tietosuoja@om.fi).

Lisätietoja tietosuojasta Näkövammaisten liitosta antaa kussakin tietosuojaselosteessa mainittu vastuuhenkilö sekä Näkövammaisten liitto ry:n tietosuojavastaava, oikeuksienvalvontalakimies Elli Björkberg. Yhteystiedot: tietosuoja@nkl.fi  puh. (09) 396 041 (vaihde).