Syns­ka­da­des för­bund rf

Officiellt namn och grundläggningsår

Näkövammaisten liitto ry (Synskadades förbund rf), grundat år 1928.

Verksamhetsidé

Synskadades förbund fungerar som en intresse-, samarbets- och serviceorganisation för synskadade och som sakkunnig i synskadefrågor. SCF har som mål att minska på de svårigheter som en synskada medför och att de synskadade kan leva ett så jämställt och innehållsrikt liv som möjligt tillsammans med de övriga. Målet verkställs genom att påverka samhället, genom att producera specialtjänster och genom att skapa möjligheter för synskadade att själv delta i olika aktiviteter. Verksamheten riktar sig till blinda, dövblinda, personer med svårt nedsatt synförmåga och månghandikappade synskadade.

Verksamhetsformer

Rehabiliteringstjänster, hjälpmedelstjänster, tjänster som stöder i frågor kring sysselsättning, tjänster kring informationstillgång och kommunikation, intressebevakning och påverkning samt expertistjänster.
Utveckling av bättre möjligheter för synskadade att få och behandla information genom utnyttjande av ny informationsteknik och nya informationsförmedlingssystem.

Verksamhetsenheterna

Huvudplats: Verksamhets- och servicecentret Iiris, Helsingfors.

I Iiris fungerar bland annat följande enheter:
Intressebevakning, medlemstjänst, avdelning för informationstillgång, tryckeri, inspelningsstudio, rehabilitering för barn och vuxna, inkvarteringstjänster, avdelning för sysselsättningstjänster, ADB-instruktion, Synskaderegistret, Aviris hjälpmedelsförsäljning, hjälpmedelsutlåning, kommunikation, juridisk tjänst, internationella ärenden, ekonomi- och förvaltningstjänster och frivilligverksamhet.
Därtill hör Ledarhundsskolan samt affärsföretagen Sokeva Oy och Annanpura Oy till koncernen.

Medlemmar

 • 24 medlemsföreningar, av vilka 14 är regionala föreningar och 10 riksomfattande branschföreningar
 • på lokalnivå finns därtill ett hundratal lokalföreningar, underavdelningar och klubbar
 • medlemsantalet i de regionala föreningarna: ca 10 000
 • medlemsantalet i de riksomfattande branschföreningarna: ca 3000
 • antalet anställda räknat i personår: 179,6

Temadagar

 • 4.1: Världsbrailledagen.
 • Sista onsdagen i april: Den internationella ledarhundsdagen.
 • 15.10: Den internationella vita käppens dag.
 • Den andra hela veckan i november: Blindveckan.

Finansiering

 • försäljning av tjänster och produkter
 • understöd från Penningautomatföreningen
 • understöd från staten och kommunerna
 • testamenten och donationer

Medlemstidning, samt andra regelbundet utkommande publikationer, inklusive antalet nummer och prenumeranter

 • Näkövammaisten Airut, medlemstidning, utkommer med 12 nummer per år, totalupplaga ca 10 000, utkommer i sex format: tryckt tidning, i storstil, i punktskrift, som taltidning, i elektronisk form och som en pdf-version.
 • Föreningsbrevet Majakka: 4-6 nummer/år, utkommer i tre format: i punktskrift, som taltidning och i elektronisk form
 • Naskali, en punktskriftstidning för skolbarn, sex nummer per år, 55 prenumeranter

Inhemska samarbetskontakter

 • Handikappforum r.f.
 • Venäjäverkosto (ett nätverk för kontakter till Ryssland)
 • Soster-nätverket (ett nätverk inom social- och hälsovården)
 • Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa rf.
 • Fidida - föreningen för handikapporganisationernas biståndssamarbete.
 • Centralförbundet för Socialskydd och Hälsa rf
 • Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi (ungdomsorganisationernas centralorganisation)
 • Vates-stiftelsen (en stiftelse med syfte att befrämja sysselsättning bland handikappade)
 • Asumispalvelusäätiö ASPA (En stiftelse med syfte att producera bostadstjänster till handikappade)
 • Samarbetsföreningen mellan social- och hälsovårdsorganisationerna (YTY)
 • Riksomfattande Handikapprådet

Kontaktuppgifter

Postadress
PB 30
FIN-00030 IIRIS

Besöksadress
Maruddsvägen 74
00930 HELSINGFORS
Telefon, växel: +358-(0)9-396 041
Fax: +358-(0)9-396 04 345
E-postadress: fornamn.efternamn@nkl.fi
Webbplats: www.nkl.fi